Keď ti niečo chýba/When you are missing something

Keď ti niečo chýba. Poznáš ten pocit? Keď netušíš, čo to môže byť. Skrátka nechápeš, čo robíš zle, a v čom je vlastne problém.

Hľadáš odpovede… no výsledkom sú len ďalšie otázky, ktoré ťa ešte viac pohlcujú.

Momenty a situácie, z ktorých je život zložený, ti nedávajú zmysel.

 

Prišli otázky, najťažšie otázky. Tie o tom, kam má tvoj život smerovať. A zrazu sa začneš cítiť zúfalo a stratene. Pretože odpovedať si na ne nie je ľahké. A to ťa núti premýšľať. A hľadať odpovede.

A hľadáš zmysel.

A vtedy príde On- Kristus. Ten, ktorý dáva všetkému zmysel. Kristus, ktorý má na veci iný pohľad. Dokonalý pohľad, ktorému nič nemôže uniknúť. On pozná úplnú pravdu. On je Kráľ všetkého a všetkých. On môže všetko.

/When you are missing something. You know that feeling? When you have no idea, what it could be. You just don’t understand, what are you doing wrong, and where the problem actually is.

You are looking for answers… but as a result are only more questions, that absorb you more and more.

Moments and situations, that is life complexed of, don’t make sense./

Questions has came, that most difficult questions. About where your life is suppossed to aim. And suddenly you start feel gloomily and lost. Because to answer them isn’t easy. And it forces you to think. And to look for answers.

And you are looking for sense.

And then comes Him- Christ. He, Who gives sense into everything. Christ, Who has different view of things. Perfect view, that nothing can escape. He knows true completely. He is King of everything and everyone. He can everything./

w/love Mária

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *